top
logo

Autorizacija
Statut udruge PDF Ispis E-mail

 

Udruga korisnika bežičnih sustava Mega-Net Zaprešić

STATUT UDRUGE

Zaprešić, 22. studeni 2009.


Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (NN br. 88/01 i 11/02) i članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (NN br. 76/93 i 11/94), osnivačka skupština Udruge korisnika bežičnih sustava Mega-net Zaprešić, 23. travanj 2007.,donijela je sljedeći

STATUT

I OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

Članak 2.

Naziv Udrugeje: Udruga korisnika bežičnih sustava Mega-net Zaprešić

Skraćeni naziv Udrugeje: Udruga Mega-net { u daljnjem tekstu Udruga ) Sjedište Udrugeje: Augusta Šenoe 7, Zaprešić

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

1) Sjedište Udruge je u Zaprešiću, a odluku o adresi sjedišta te promjeni adrese donosi Upravni odbor.

Članak 4.

1) Udruga je pravna osoba, upisana u Registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave. Za preuzete obaveze, Udruga odgovara svim svojim sredstvima (potpuna odgovornost).

Članak 5.

1) Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je kockastog oblika, u kojem je utisnut logo od udruge.

2) Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti predsjednik i dopredsjednik, a iznimno drugi članovi Udruge koje Upravni odbor Udruge ovlasti.

Članak 6.

1) U svrhu unapređenja i ostvarivanja vlastitih ciljeva definiranih ovim Statutom Udruga može inicirati osnivanje svojih podružnica ili ogranaka na drugim lokacijama, te tehnički i materijalno potpomagati njihovo rad i ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

2) Odluku o osnivanju podružnica ili ogranaka donosi Skupština Udruge.

3) Podružnice ili ogranci Udruge nisu pravne osobe.

Članak 7.

1) Udruga se može po potrebi udružiti sa srodnim udrugama i organizacijama na području Republike Hrvatske, koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu tehničkog napretka i ostvarivanja ciljeva definiranih Statutom Udruge te općeg interesa za dobrobit Republike Hrvatske na dotičnom području djelatnosti.

2) Odluku o udruživanju Udruge sa drugim udrugama kao i odluku o raskidanju suradnje i razdruživanju, donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 8.

1) Udruga se može po potrebi učlanjivati u druge udruge te međunarodne udruge i organizacije sukladno Zakonu o Udrugama Republike Hrvatske, a u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih ovim statutom.

2) Odluku o učlanjivanju Udruge u druge organizacije i udruge kao i odluku o raskidanju članstva, donosi Upravni odbor Udruge.

Članak 9.

1) Udrugu predstavljaju i zastupaju u pravnom prometu predsjednik i dopredsjednik.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 10.

1) Cilj i svrha osnivanja Udruge su zalaganje za razvitak bežičnih informacijskih i komunikacijskih mreža, povezivanje informatičko orijentiranih pravnih i fizičkih osoba u sredini u kojoj djeluje, popularizacija bežičnih komunikacijskih tehnologija te promicanje tehničke kulture i kulture korištenja računala i bežičnih tehnologija.

U redovnoj djelatnosti, nastoji posebice ostvariti sljedeće ciljeve:

 • savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranih za informatičke ili mrežne tehnologije u razvoju mrežne infrastrukture
 • prihvat mladeži i razvijanje njihovog interesa za informatiku, te tehničku kulturu
 • suradnja s državnim organima, organima lokalne uprave i samouprave, institucijama i ustanovama, školama i fakultetima, te organizacijama inovatora i drugim udrugama u cilju promicanja i unaprjeđenja informatičke tehnologije i bežičnog umrežavanja
 • sudjelovanje u programima u organizaciji, koji se provode u cilju razvitka, unaprjeđenja, te promidžbe tehnologije bežičnog umrežavanja
 • okupljanje građana koji se bave, koriste ili su na neki drugi način povezani s bežični sustavom ili Internetom
 • poticanje djelotvornog razvoja i unaprjeđenja primjene bežičnih sustava i Interneta
 • aktivno korištenje i procjena uporabljivosti pojedinih bežičnih i Internet tehnologija
 • Udruga u okviru svojih djelatnosti organizira samo za svoje članove seminare, predavanja i radionice o primjenjivosti bežičnih tehnologija i Interneta
 • poticanje članova na zajedništvo i zajedničku suradnju u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u okviru Udruge
 • zaštita i promicanje prava građana za slobodno uključivanje u rad udruge, te pravo čovjeka na razvitak osobnosti
 • zaštita i zastupanje prava i interesa Udruge te prava i interesa članova Udruge u okviru jedinica lokalne uprave i samouprave te Republike Hrvatske

JAVNOST RADA

Članak 11.

1) Rad Udruge i svih njezinih tijela je javan te utemeljen na demokratskim načelima, izuzev informacija i podataka iz stavka 3 ovog Članka.

2) Javnost rada osigurava se priopćenjima i povremenim informativnim lecima, objavama i informacijama putem javnih medija, biltena i časopisa, elektroničke pošte i Internet stranica Udruge.

3) Isprave i podaci, čije objavljivanje široj javnosti može štetiti interesima Udruge ili njenih članova, kao podaci o pristupnim točkama, novim planovima, programima, i dr. podliježu tajnosti Udruge.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

1) Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi, te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

2) Maloljetne osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi ostvaruju svoje pravo članstva uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika i imaju status nominalnog člana (mogu sudjelovati u radu tijela Udruge, ali bez prava odlučivanja.

3) Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

4) Članstvo može biti redovito ili počasno.

Članak 13.

1) Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo Udruge.

2) Novi redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njenog Statuta i svih drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 14.

1) Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba, koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 15.

1) Članstvo u Udruzi prestaje:

a) istupanjem po vlastitom zahtjevu člana

b) isključenje zbog nepoštivanja odredbi Statuta

c) brisanjem Udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske

2) Pri istupanju iz stavka 1 ovog Članka po točkama a, b i c uplaćena članarina za tekuću godinu odnosno upisnina u udrugu se ne vraća.

OSNOVNA PRAVA I OBVEZE ČLANSTVA

Članak 16.

1) Prava redovitih članova su:

 • da organizirano mogu sudjelovati u svim oblicima djelovanja Udruge
 • da mogu koristiti pogodnosti, usluge, stručno tehničku pomoć i zajedničku opremu Udruge prema propisanim uvjetima za redovite članove, definirane Pravilnikom o radu Udruge

2) Obaveze redovitih članova su:

 • da se odazovu na poziv za organizirano sudjelovanje u akcijama i djelovanju Udruge
 • da se aktivno zalažu za ostvarenje Programske orijentacije Udruge
 • da čuvaju ugled Udruge i djeluju u skladu s ljudskim i poslovnim moralom
 • da se ophode korektno prema ostalim članovima
 • da čuvaju poslovnu tajnu Udruge

STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 17.

1) Članovima Udruge mogu se izreći stegovne mjere:

 • pismena opomena
 • privremeno uskraćivanje pomoći, usluga Udruge
 • opoziv s funkcije u tijelima Udruge
 • privremeno ili trajno isključenje iz Udruge

2) Razlog za isključenje članova ili opoziva s funkcije Udruge može biti:

 • djelovanje protivno interesima i ciljevima Udruge, njezinih članova, protivno programskoj orijentaciji, protivno ovom Statutu ili Pravilniku o radu Udruge, te ometanju djelovanja ili provođenja programa Udruge
 • nanošenje materijalne štete, ugledu Udruge i njenim članovima
 • nekorektan moralan odnos prema ostalim članovima Udruge

3) Odluka o isključenju ili opozivu članova donosi Skupština. Odluka o privremenom isključenju može glasiti minimalno 6 mjeseci, a maksimalno 12 mjeseci.

4) Protiv odluke o stegovnoj mjeri, može se izjaviti žalba Skupštini u roku od 15 dana od primitka rješenja o takvoj mjeri.

5) Žalba odlaže isključenje, ali ne odlaže privremeno uskraćivanje prava, odluku o opozivu s funkcije i odluku o uskraćivanju pomoći i usluga Udruge.

6) Odluka Skupštine nakon razmatranja žalbe je konačna.

TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 18.

1) Tijela upravljanja su, hijerarhijskim redom:

 • Tajnik
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Administrator

2) Tijela upravljanja mogu imenovati druga stalna ili privremena tijela ili službe za obavljanje pojedinih specifičnih vrsta poslova.

SKUPŠTINA

Članak 19.

1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge.

2) Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge bez prava glasa, te bez prava glasa nominalni i počasni članovi.

Članak 20.

1) Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

• donosi Statut i druge opće akte Udruge,

• kontrolira rad, bira i razrješava članove Upravnog odbora,

• donosi financijska izvješća,

• odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge,

• odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,

• donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor.

2) Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna ili izvanredna.

3) Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom u tijeku godine.

4) Izvanredna sjednica Skupštine odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

5) Sjednicu Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor je obvezan sazivati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Udruge ili 5 redovitih članova Udruge.

6) Sjednici Skupštine mogu prisustvovati i gosti s pravom rasprave, ali bez prava odlučivanja.

7) Upravni odbor je dužan pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti članovima najmanje 7 dana prije samog zasjedanja.

8) Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 5. ovog članka, predlagači mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Članak 21.

1) Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik a u slučaju spriječenosti dopredsjednik ili tajnik.

2) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi.

3) Odluke Skupštine smatraju se punovažećima i valjanima, ako sjednici Skupštine prisustvuje natpolovična većina članstva Udruge s pravom glasa, osim u slučaju stavka 5. ovog članka.

4) U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruge, potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova Udruge s pravom glasa.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

1) Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge koje provodi odluke Skupštine i najviše tijelo upravljanja između dviju sjednica Skupštine. Upravni odbor vodi rad Udruge i druge poslove u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.

Članak 23.

1) Upravni odbor čine:

 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • 2 izabrana člana

2) Članovi Upravnog odbora biraju se iz Skupštine tajnim glasovanjem, u skladu sa demokratskim normama.

3) Mandat članova Upravnog odbora traje 5 godine i mogu biti ponovno birani.

4) Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge članovi su Upravnog odbora po položaju.

Članak 24.

1) Upravni odbor:

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata,
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojim Skupština raspravlja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • prima nove članove Udruge, i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o isključenju iz članstva,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • odlučuje o raspodijeli prikupljenih sredstava,
 • odlučuje o visini naknade članovima za opravdane troškove nastale u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge,
 • kontrolira rad tijela udruge, poglavito predsjednika i dopredsjednika u smislu moralnog i pravodobnog izvršenja svojih dužnosti
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja za nesebičan rad članovima Udruge u okviru djelatnosti Udruge i
 • daje prijedloge Skupštini za dodjelu prigodnih zahvalnica i priznanja fizičkim i pravnim osobama koje su osobito doprinijele ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 25.

1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik.

2) Sjednicom Upravnog odbora rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik.

3) Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina Upravnog odbora.

4) Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

5) Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

PREDSJEDNIK

Članak 26.

1) Predsjednika bira i razrješava Skupština.

2) Predsjednik se bira tajnim glasovanjem, u pravilu između najmanje 2 kandidata. Predsjednik je izabran ako dobije natpolovičnu većinu glasova Skupštine.

3) Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

4) Mandat predsjednika traje četiri (4) godine, i može biti ponovo biran.

Članak 27.

1) Predsjednik ima slijedeća prava i obveze:

 • zastupa Udrugu na temelju Statuta i drugih općih akata Udruge
 • saziva sjednice Upravnog odbora, predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor
 • brine o izvršenju odluka tijela Udruge
 • obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene ovim Statutom, drugim općim aktima Udruge ili odlukama njezinih tijela

2) Predsjednik je odgovoran za svoj rad Upravnom odboru i Skupštini.

D O P R E D S J E D N I K I T A J N I K

Članak 28.

1) Dopredsjednika bira Skupština, iz redova članova Udruge, na razdoblje od pet (5) godina, i može biti ponovo biran.

2) Dopredsjednik udruge obavlja slijedeće poslove:

 • zastupa Udrugu, odnosno zamjenjuje predsjednika Udruge u svim poslovima u slučaju njegove spriječenosti
 • brine i odgovoran je za zakonitost rada Udruge i izvršenje zakonom i drugim propisima
 • osigurava izvršenje odluka, programa, planova, smjernica i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora
 • brine se za namjensko trošenje sredstava
 • vodi evidenciju članstva
 • vodi i čuva evidenciju financijsko-materijalnog stanja udruge
 • brine o javnosti rada Udruge
 • priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora i pomaže predsjedniku i njegovom radu
 • za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru

Članak 29.

1) O opozivu dužnosnika i članova tijela Udruge odlučuje Skupština, ako:

 • ne obavlja ili neuredno obavlja dužnosti
 • svojim aktivnostima šteti interesima ili ugledu Udruge
 • sam zatraži prestanak funkcije

IMOVINA

Članak 30.

1) Udruga se financira iz sredstava upisnine, članarina, donacija, poklona, nasljedstva i sredstava iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave.

2) Svaka prikupljena sredstva koriste se isključivo za nesmetan rad Udruge.

Članak 31.

1) Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 32.

1) Rad Udruge prestaje odlukom Skupštine, a u skladu s Člankom 21. stavka 5. ovog Statuta ili iz razloga propisanih Zakonom.

Članak 33.

1) U slučaju prestanka rada Udruge, njezina se imovina raspodjeljuje među aktivnim članovima Udruge prema udjelu i dužini članstva u Udruzi, odnosno zaslugama.

INFORMIRANJE ČLANSTVA

Članak 34.

1) Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koja ta tijela donose.

2) Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te o odlukama koje su donesene, članovi Udruge dobivaju putem elektroničkog glasila.

OSTALE ODREDBE

Članak 35.

1) Skupština Udruge može dodijeliti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Udruge ili za doprinos pojedinim akcijama Udruge.

Članak 36.

1) Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 37.

1) Ako koja odredba Statuta dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom RH, ista odredba prestaje važiti s danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje primijenit će se nova odredba u skladu s važećim propisom.

Članak 38.

1) Ovaj statut Udruge stupa na snagu s danom odobrenja promjene pri nadležnom tijelu.

Predsjednik Udruge:

__________________________

U Zaprešiću, 22 studeni 2009.

 

 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

bottom